نوشته‌ها

بریس های ارتودنسی چگونه در کودکان و بزرگسالان دندان ها را صاف می کنند؟

/
براکت دندانی ابزار های ارتودنسی هستند که برای درمان دندان های متراکم و غیر هم ترازی فک (مال اکلوژن) و صاف کردن دندان ها به کار می روند

نمونه کارها

قبل ‌وبعد از درمان ارتودنسی اصلاح بی نظمی دندان

اصلاح شیب و روابط دندانها (ریورس جت،تمایل به کلاس III)همراه با بهبود فرم لبخند طرح درمان: ارتودنسی ثابت برای هر دو فک - بدون جراحی

قبل ‌وبعد از درمان ارتودنسی اصلاح شیب دندان

اصلاح شیب و روابط دندانها (ریورس جت،تمایل به کلاس III)همراه با بهبود فرم لبخند طرح درمان: ارتودنسی ثابت برای هر دو فک - بدون جراحی

قبل ‌وبعد از درمان ارتودنسی اصلاح شیب دندان

اصلاح شیب و روابط دندانها (ریورس جت،تمایل به کلاس III) همراه با اصلاح خط لبخند ارتودنسی ثابت برای هر دو فک - بدون جراحی

قبل ‌وبعد از درمان ارتودنسی بی نظمی دندان دو فک

اصلاح مشکل بینظمی دندان های هر دو فک همراه با اصلاح خط لبخند. ارتودنسی ثابت برای هر دو فک - بدون کشیدن دندان در مطب دکتر اثناعشری در اصفهان

قبل ‌وبعد از درمان ارتودنسی بی نظمی دندان

اصلاح مشترک بینظمی دندان ها و بستن فضاهای بین دندانی همراه با تسهیل رویش دندان نیش سمت چپ در فک بالا در مطب دکتر اثناعشری در اصفهان

قبل ‌وبعد از درمان ارتودنسی بی نظمی دندان

درمان مشکل بینظمی دندان ها و اصلاح خط لبخند ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن دندان‌ های پرمولر اول از فک بالا و پایین

قبل ‌وبعد از درمان ارتودنسی بی نظمی دندان

درمان مشکل بینظمی دندان ها و اصلاح خط لبخند طرح درمان: ارتودنسی ثابت برای هر دو فک - بدون کشیدن دندان در مطب دکتر اثناعشری در اصفهان

قبل ‌وبعد از درمان ارتودنسی بی نظمی شدید دندان

درمان مشکل بینظمی شدید دندان ها و اصلاح ناقرینگی (آسیمتری) شدید اسکلتال در ناحیه صورت و دندان ها در مطب دکتر اثناعشری در اصفهان