نوشته‌ها

مراقبت از براکت لینگوال و تمیز کردن آن چگونه است؟

/
مسواک زدن و نخ دندان کشیدن در طول درمان با براکت پشت دندانی چگونه است؟ با براکت لینگوال چگونه باید بهداشت دهان و دندان را رعایت کرد؟

بریس دندانی سلف لیگیت چیست؟

/
بریس سلف لیگیت از سیستمی درونی برای محکم کردن آرچ وایر به براکت ها استفاده می کنند. به این سیستم، براکت های خودتنظیم شونده نیز گفته می شود.