نوشته‌ها

آیا بریس اینویزیلاین می تواند فاصله های خالی میان دندان ها را برطرف کند؟

/
چرا برای بستن فواصل میان دندان ها بهتر است که از اینویزیلاین استفاده کنید؟ چقدر طول می کشد تا اینویزیلاین فواصل بین دندان ها را برطرف کند؟